Grönt valmanifest 2019 - 2022 i boden

Valmanifest.ppt

Vi vill göra En långsiktig satsning på LIVET– för våra barn och barnbarns skull. Det krävs kraftfulla åtgärder för att rädda klimatet och minska utslagningen av den biologiska mångfalden.Det innebär att vi snabbt måste minska koldioxidutsläppen.


Kommunen skall leda arbetet för omställning till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle när det gäller Klimat, Omställning, Miljö, Energi, Ekonomi, Hälsa och Sociala relationer.
 Valmanifest miljöpartiet i Boden 2018

Gratis buss/lokaltrafik: Vi vill att ungdomarna ser kollektivtrafiken som det självklara valet. Vanor man lär sig i unga år, är större chans att man fortsätter med när man blir äldre. Har lättare att ta till sig kollektivtrafik. Vi vill vidare också att 100 kr kortet som nu finns för ungdomar också ska gälla alla Bodensare. Mer kollektivt åkande leder också till minskade koldioxid utsläpp, mindre avgaser och renare luft. Förhoppningsvis får vi då mindre bilar på våra vägar.

Läxfriskola: För att minska stressen i skolan. Läxor ska i möjligaste mån göras i skolan med hjälp av pedagoger. Elever vars föräldrar har hög utbildnings nivå gynnas av många läxor och elever vars föräldrar har lågutbildningsnivå missgynnas av ett system med många läxor. Mindre klasstorlekar vid lägre ålder. Alla elever har rätt till en lyckad skolgång. Lärarna ska få utrymme att vara pedagoger och skolan själv ska få avgöra vilken personal som behövs för andra uppgifter. Rastaktiviteter där alla får delta med vuxna. Med läxfrihet sänker vi inte ambitions nivån i lärandet, kunskapen ska eleverna få av pedagogerna i skolan.

Öka andelen Ekologisk/närodlad mat: Boden har stora resurser av underutnyttjande markarealer. Dessa går att utnyttja till energigrödor och giftfri livsmedelsproduktion. Vi vill öka andelen ekologisk mat i kommunen enligt Bodens lokala miljömål, 2020 ska kommunen ha 40% ekologisk mat. 2025 ska 50% vara ekologisk mat och 2030 ska 60% vara ekologisk mat. Det allra bästa är om den ekologiska maten är närproducerad. De övriga procenten livsmedel vill vi ska upphandlas lokalt i största möjliga utsträckning.

Öka självförsörjningen: Boden kan öka sin självförsörjning gällande energi, livsmedel. Styra kommunens upphandlingar mot de lokala producenterna, och dela på upphandlingarna på livsmedel som kommunen har gjort hittills, så det möjliggör handel i Harads och Gunnarsbyns affärerna. Ställa tuffa upphandlingskrav som bara möjliggör Svenska mat och ekologisk mat, detta har också gjorts av Bodens kommun. ( Blev 1.5 miljoner dyrare mat?) Nu har vi 30% ekologisk mat. I Sverige importerar vi 50% av den mat vi äter. Detta känns inte bra med tanke på klimatförändringar i Sverige och andra länder.

Attrahera fler miljöentreprenörer: Boden har ett gott företagsklimat och det kan bli ennu bättre. Vi vill fortsätta utveckla Boden som ett cleantech center. Utveckla de gröna näringarna(våra jordbruk och odlare, grönturism som hundspann, treehotel, utebad osv.). Färdiga detaljplaner som möjliggör byggstart direkt och färdiga industriområden.

Utökad äldreomsorg: Vi vill att all personal ska ha heltidstjänster, inga delade turer. Efter ansökan ska möjlighet finnas att få en deltidstjänst.

Vi vill ha ett äldreboende i Gunnarsbyn och Sävast området och fortsätta utveckla äldreboendet i Harads och i centrala Boden. Vi vill också att det byggs trygghetsboenden. Vi vill ha en aktiverande äldreäldrevård, som ger de äldre ökad stimulans. Förebygger fallskador.

Vi vill att de äldre ska kunna bestämma i större omfattning, vad de vill äta.

Vi vill att maten i äldrevården fortsätter utvecklas, genom utbildning och rådgivning till matansvariga, och den ekologiska maten ska öka.

Vi vill ha gemensamma måltider, där personalen också deltar.


Fler klimatsmarta bostäder
: Vi vill uppmuntra trähusbyggande och solpaneler. De boende skall ha tillgång till laddstolpar. Byggmaterialet ska vara miljöcertifierat. Infrastrukturen till bostäderna ska möjliggöra kollektivtrafik, bra gång och cykelvägar etc.


Mer jämställdhet och jämlikhet: Heltid en rättighet, deltid en möjlighet. Arbeta mot avskaffandet av delade turer. Stimulera kvinnligt företagande. Den ökade psykiska ohälsan särskilt hos unga kvinnor och hbtq-personer är ett stort samhällsproblem. Där är det förebyggande arbetet är viktigt, där kan kommunens förvaltningar i samverkan göra mycket. Stärka elevhälsan, tidiga insatser i skolan. Alla människor är lika mycket värda oavsett religion, kön, etnicitet, ålder eller funktions variationer. 


Effektivisera kommunen:
Mer händer i vården. Medborgarna som behöver hemtjänst ska ha rätt att ha samma personal i största möjliga mån. Fortsätta utveckla medborgarsurvice så kommunmedborgarna känner att de kan få de råd och stöd de är i behov av. Takytorna på kommunens byggnader ska utnyttjas av solceller. Viktigt att förvalta kommunmedborgarnas pengar på ett hållbartsätt, inte investera kommunens pengar i fossilindustrin. Alltid sträva efter kommunal verksamhet i kommunens lokaler.

Trygghet: Trygghet för miljöpartiet innebär en trygghet i alla led och områden. Vi vill att jordens resurser ska räka till kommande generationen. Framtiden ska vara något att längta till, inte att frukta. Om vi fortsätter som vi alltid gjort bränner vi ut både planeten och människor. Trygghet skapas genom att säkra en ekologisk hållbarhet med stabilt klimat och med bibehållandet av den biologiska mångfalden. Vi miljöpartister ska leda genom hopp inte rädsla. Vi ska  öka självförsörjningsgraden genom att handla Svenskt närproducerat och ekologiskt. Prioritera det förebyggande arbetet genom att främja hälsa, se till att alla barn har rätt till en lyckad skolgång. Lycka skolgång  är bästa skyddsfaktorn till hälsa och arbete. Miljöpartiets mål är också socialhållbarhet, alltså ett samhälle som inte har för stora skillnader mellan människor.Valmanifestet för synskade:

länk till pdf fil med fotografier Valmanifest_lattlast.pdf (2.37 MB)


Textversion utan bilder:


Vad kan jag göra för dig i Boden efter valet?

(Bild på gruppledare Catarina Ask)


Jo - det finns mycket

att göra!


Gratis buss/kollektivtrafik till ALLA


Läxfri skola


Öka andelen Ekologisk / närodlad mat


Öka självförsörjningen


Attrahera fler miljöentreprenörer


Utökad äldreomsorg


Fler klimatsmarta bostäder


Mer jämställdhet och jämlikhet


Effektivisera kommunen


Trygghet


Nu

Boden kan inte vänta
- 9 september gäller det.


RÖSTA FÖR BODENS FRAMTID!

- INGA ANDRA ALTERNATIV!


Foto på kandidaterna och lista på plats 1 - 8 på Bodens lista till kommunvalet.


1 Catarina Ask

2 Gösta Eriksson

3 Ann Carlberg

4 Johan Johansson

5 Agneta Granström

6 Håkan Andersson

7 Ylva Isaksson

8 Mats Nordström


Möt Catarina Ask, 52 år

Bor i Hamptjärnmoran, kör elbil och har solceller på villataket. Klimatavtryck 2,3 ton koldioxid per år på www.klimatkontot.se


Klimatet NU!


Omställning NU!


Biologisk mångfald NU!


boden@mp.se


www.mp.se


#mpboden


@mpboden


Logotyp Miljöpartiet de gröna


 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se