Grönt valmanifest 2014 - 2018 i boden


Vi vill göra En långsiktig satsning på LIVET– för våra barn och barnbarns skull. Det krävs kraftfulla åtgärder för att rädda klimatet och minska utslagningen av den biologiska mångfalden.Det innebär att vi snabbt måste minska koldioxidutsläppen.


Kommunen skall leda arbetet för omställning till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle när det gäller Miljö, Energi, Ekonomi, Hälsa och Sociala relationer.

Miljöpartiet de gröna Boden

MILJÖGRÖNA ARBETEN


Minska ungdomsarbetslösheten

Minska arbetslösheten för funktions-hindrade.

Införa ett öppet Wi-fi nät i kommunen - fritt att använda.

Ha ett system som liknas vid "Friår".
Skillnaden är att det kopplas till att starta och driva företag med stark miljöfokus.
Vi kallar det "Grönt år".

Få fler företagsetableringar på
landsbygden med "Grönt år".

Utbyggnad av förnyelsebar energi, tex soleenergi och vindkraft.

Sträva efter ökad anställningstrygghet.Arbeta för att minska arbetslösheten.

MILJÖGRÖN SKOLA


Införa "Pedagogiska måltider" i skolan. Dvs skolpersonal äter gratis tillsammans med eleverna på betald tid.

Vi behöver öka lärartätheten,
minska barngrupperna och öka den
schemalagda undervisningstiden.

Värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar.

Stärka elevdemokratin, elevhälsovården och stärka den psykiska hälsan.

Förbättra skolan, tidigare insatser för de som har problem, ge lärarna andra förutsättningar.

Säkerställa en kemikaliefri förskola och skola.

MILJÖGRÖN FRITID & KULTUR


Säkerställa
tillgång till bad och
 simundervisning.

Alla har rätt till kultur.


Inför fri entre för barn och ungdomar upp till 20 år på museer.

Försvarsmuseet energieffektiviseras med
egen solenergi och vindkraft.

Havremagasinet ska vara 
Bodens kulturcentrum

Investera i Pagla stadion med säkra vägöverfarter eller tunnlar, utöka belysningsslingorna och införa smarta miljövänliga lampor och styrsystem.

Stärka lokala föreningars möjlighet att arrangera stora samlingar, tävlingar, mästerskap genom att aktivt hjälpa med exempelvis smart marknadsföring.

Höja lokalt aktivitetsstöd till deltagare upp till 25 års ålder liksom Idrottsförbundet har infört 2014.

MILJÖGRÖN KOMMUNIKATION

Återinföra gratis buss för barn och ungdomar upp till 20 år och gå ytterligare ett steg till att gälla alla bodensare.

Bygga ut gång- och cykelbanor med
restmaterial.

Prioriterad är sträckan Boden - Sunderby sjukhus

Bygg Norrbotniabanan NU!

MILJÖGRÖN MAT


Göra det enklare att producera och laga
riktigt god mat till våra
 äldre, till sjuka och till barn i skolan.

Öka kvaliteten på maten genom att erbjuda säsongsanpassad ekologisk, lokal- och närproducerad mat.

Öka andelen lokal-, närproducerad,
 ekologisk mat (KRAV) i upphandlingar.

Att vi ska vara en kommun fri från 
GMO (genmod. organismer).


Ställa krav på mindre kemikalier i livsmedel.

MILJÖGRÖN INTEGRATION


Bekämpa alla former av främlingsfientlighet
och främja solidaritet mellan folkgrupper.

Starta en antidiskrimineringsbyrå.

Arbeta för HBT-personers rättigheter.

HBT-certifiera skolan.

Arbetet mot hatbrott ska intensifieras.

Alla människor ska ha
möjlighet till full delaktighet.

Förebyggande åtgärder mot tvångs-äktenskap, könsstympning
och förtryck.

MILJÖGRÖN ÄLDREOMSORG


Minska den psykiska ohälsan och
förbättra vården av våra äldre.

Minska den felaktiga läkemedels-användningen.

Mer fallförebyggande arbete.


Förbättra mathållningen för de äldre.

Friskvård för de äldre.

Utbildning för anhörigvårdare.

Tillagningskök i våra äldreboenden.

Öka andelen demensboenden.

MILJÖGRÖN JÄMSTÄLLDHET


Minst 40% av besatta poster
i de offentliga bolagens styrelser ska vara av andra könet.

Ökade resurser till kvinnojourernas
arbete för kvinnofrid.

Barn som bevittnat våld i hemmet
 ska betraktas som brottsoffer.

Införa
nolltolerans mot alla former av
diskriminering.

Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska i lag klassas som diskriminering.

Jämlikhet och egenmakt till
 funktionshindrade ETT

MILJÖGRÖNT BODEN


Uranfritt Boden även i framtiden.

Ersätta omodern kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, bio-bränslen,
vågkraft, solenergi och
energieffektivisering.

Omställning till el-, el-hybrid eller biogasdrift på fordon.

Laddstation för elbilar i centrala Boden.

Energieffektivisera anläggningar med alternativa energikällor som
 solfångare för el och varmvatten och
vindkraft för elförsörjningen.

Investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning.

Fortsatt kommunägt BEAB.

Införa
kriterier för etisk upphandling

Krafttag mot alkohol, droger och narkotikaanvändningen.

Återinföra Folkhälsorådet

Testa 6-timmars arbete på ett äldre-boende för att göra en utvärdering.

MILJÖGRÖN LANDSBYGD


Kommunen skall öka andelen närproducerade och kravmärkta produkter i inköp och konsumtion.

Se över bygdemedlens användning.

Prioritera "Gröna arbeten" = långsiktigt hållbara arbeten.

 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN