Integration - Migration

Det finns ett stort antal nya svenskar i Boden. Miljöpartiet välkomnar dem och ser dem som en politisk, kulturell och ekonomisk tillgång. Miljöpartiet vill verka för att majoritets - och minoritetskulturerna ska befrukta varandra. Det ger oss ett kreativt och nytänkande Boden ur både ett demokratiskt, politiskt och kulturellt perspektiv.
 
Vår vision är att skapa arenor där våra olikheter ska få möjlighet att berika vårt samhälle. Miljöpartiet vill bekämpa alla former av främlingsfientlighet och främja solidaritet mellan folkgrupper. Vi vill ge möjlighet för de nya svenskarna (nya Bodensarna) att få hjälp i diskrimineringsfrågor genom att starta antidiskrimineringsbyråer i Boden.
 
Miljöpartiet vill öka kunskaperna om och förståelsen av varandra och olika kulturer. Vi vill att de nya Bodensarnas tidigare utbildning, yrkes- och språkkunskaper tas tillvara på ett bättre sätt än vad som sker idag. Miljöpartiet anser att de ska få möjlighet till individuella handlingsplaner när det gäller svenskundervisning och övriga studier, förberedelser för yrkeslivet, praktik och arbete. Därför vill Miljöpartiet verka för att snarast upparbeta olika samarbetsformer mellan näringslivet i Boden och de nya Bodensarna. Dessa kan t ex vara provanställningar, mentorskap och olika riktade åtgärder så att de nya Bodensarna så snabbt som möjligt blir deltagare i det mångkulturella samhället, Miljöpartiet vill att Boden blir föregångare på detta område och skapar ett pilotprojekt för att arbeta med detta.
 
Miljöpartiet vill arbeta mot segregering av olika slag bland annat genom att olika människor lär känna och har nytta av varandra t ex genom fadderfamiljer, fadderklasser, öppna förskolor/familjecentraler. Det är av stor vikt att vi behåller och utvecklar verksamheterna vid öppna förskolor/familjecentrum eftersom dessa för många nya Bodenare är den enda ingången till det svenska samhället. Verksamheten skulle kunna utvidgas genom t ex information om och föräldrautbildning i t ex olika syn på barnuppfostran. Detta skulle kunna bli en typ av föräldrastödscentrum som även riktar sig till föräldrar med äldre barn som vanligtvis inte faller inom öppna förskolans ramar.
 
Miljöpartiet vill verka för att möjligheter för personer från aktuella språkområden får utbildning och används som personal vid dessa föräldrastödscentra. I detta sammanhang är det viktigt att synliggöra och motverka könsstympning som utövas av vissa folkgrupper. Här måste familjecentralerna ha en viktig förebyggande roll. Många jämför manlig omskärelse med kvinnlig könsstympning vilket är helt fel. Det är två helt olika ingrepp. Den manliga omskärelsen kan ge mindre risk för infektioner medan den kvinnliga könsstympningen bla kan leda till ökad infektionsrisk, svårigheter under graviditet och förlossning och skador på näraliggande organ. Vissa flickor dör till följd av könsstympningen. Könsstympning av kvinnor är till skillnad från manlig omskärelse invalidiserande.
 
Miljöpartiet vill verka för att äldre nya svenskar ska erbjudas vård och omsorg på sitt eget språk. Detta innebär att vi ska ta tillvara ungdomar och vuxna med aktuella språkkunskaper för att de ska få möjligheten att utbilda sig till olika typer av vårdpersonal. Miljöpartiet vill att Boden blir en föregångskommun i detta.
 
För att det svenska samhället även ska bli bättre på att möta de barn som kommit hit från andra länder, så behövs ordentlig kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola och omsorg. Dessutom ska personer med utländsk härkomst med aktuella språkkunskaper få möjlighet till utbildning och anställning inom skolan för att kunna undervisa barnen på modersmålet. Förutom kompetensutveckling behövs också en högre personaltäthet i skolan för att kunna möta dessa barns behov både språkligt och kulturellt. Det innebär att man även måste tillföra mer resurser i form av t ex kuratorer och skolsköterskor..
 
Många av dessa barn och ungdomar ställs inför en svår och ibland motstridig situation när det gäller kraven från det svenska samhället samt kraven från deras egen kultur. Även här tror vi att föräldrastödscentrum kan ha en positiv inverkan genom olika typer av diskussioner och utbildning i t ex flickors och pojkars uppväxtvillkor, demokrati, och utanförskap.
 
Det är också av stor vikt att svenskundervisningen kan genomföras utifrån den nivå varje individ befinner sig på. Detta för att de som har lite genomförd skolgång ska kunna få extra resurser, samtidigt som de med längre skolgång ska kunna gå igenom utbildningen snabbare och inte behöva vänta in de övriga. - Det finns en test i svenska för utländska akademiker som även de akademiker som bosätter sig i Norrbotten borde få genomgå. Miljöpartiet vill verka för att en sådan undervisning och testmöjlighet anordnas i Boden.
 
Miljöpartiet vill att skolorna och bostadsområden blir en kreativ, öppen, demokratisk och kulturell mötesplats för såväl majoritets som minoritetskulturer i Boden. Därför vill Miljöpartiet att de nya Bodensarnas resurser tas till vara som brobyggare mellan kulturerna. Miljöpartiet vill att Boden genomför ett pilotprojekt. Mångfald är utveckling som ska bygga på att en kartläggning av hushållens behov och resurser i aktuellt bostadsområde genomförs med hjälp av brobyggare som är anställda av kommunen för att kunna informera oss gamla svenskar vad som måste till för att minska diskriminering och öka integrationen för alla kategorier av svenska medborgare.


Detta vill vi i Boden:

  1. upprätta antidiskrimineringsbyråer i Boden
  2. upprätta antidiskrimineringsbyråer i Boden
    skapa och utveckla olika arenor där människor kan mötas och diskutera t ex utanförskap, tjej- och killsnack mm
  3. skapa föräldrastödscentrum där man kan genomföra utbildning kring t.ex. olika kulturers syn på barnuppfostran, flickors och pojkars uppväxtvillkor mm. Detta för att skapa en mötesplats för föräldrar med äldre barn och ge förutsättningar för en bättre integration i det mångkulturella samhället.
  4. att Boden blir en föregångskommun för pilotprojektet. Fruktbara möten? där vi ska upprätta samarbete mellan näringslivet och de nya Bodensarna (nya svenskarna) genom t.ex. mentorskap och praktikplatser för att de snabbare ska bli en del av det mångkulturella samhället
  5. att Boden blir en föregångskommun för projektet. Mångfald är utveckling som syftar till att låta mångfalden i skolan och i bostadsområdet bli en möjlighet, istället för ett hinder. För detta krävs högre personaltäthet från såväl majoritets- som minoritetskulturerna i form av brobyggare: lärare från olika aktuella kulturer, kuratorer, skolsköterskor, lärarassistenter, skolvärdar, skolvärdinnor, områdeskontaktpersoner m.fl. samt kompetensutveckling i kommunikation över kulturgränserna för befintlig personal inom kommunen.
  6. att Boden blir en föregångskommun för projektet. Vård på mitt språk? där syftet är att erbjuda alla äldre nya Bodensare vård och omsorg på sitt eget språk.
 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se