GRÖN VILTPOLITIK

EN FÖRNYBAR RESURS

Ur människans perspektiv är de vilda djuren en förnybar resurs, som ger oss både naturupplevelser och råvaror som kött och skinn. Vi vill att den resursen tas till vara på ett hänsynsfullt sätt. Jakt ska bedrivas så att mångfalden av arter bevaras, så att djurens lidande minimeras, och med god hänsyn till andra former av friluftsliv.

VÄRNA NATURENs MÅNGFALD

Alla djurarter som naturligt hör hemma i vårt land ska få finnas här. Och de ska få finnas i långsiktigt livskraftiga populationer. För några arter – till exempel sådana som orsakar särskilt stora problem för människors aktiviteter – kan det vara svårt att hålla så stora populationer i landet. Men då bör vi  tillsammans med våra närmaste grannländer kunna ha en långsiktigt livskraftig population. När det är uppnått kan licensjakt tillåtas för att begränsa populationerna.

RESPEKT FÖR DJUREN

Djur är också kännande varelser. Även om det är OK att döda och äta djur, så är det inte OK om människor utsätter dem för onödigt lidande. Vi tar avstånd från jaktformer som innebär stor risk att det jagade djuret lider, som fällor för levandefångst, grytjakt och jakt med levande lockbeten.

MINDRE BLY I NATUREN

Bly är ett ämne som skadar både människor och djur. Många fåglar har blyhagel i sig, efter att ha träffats av enstaka hagel utan att dö, ochdet gör att rovfåglar som äter dem riskerar att förgiftas. Spridningen av bly i naturen måste minskas, och därför vill vi förbjuda blyhagel.

HJÄLP MOT VILTSKADOR

Tamdjurshållning i områden med stora rovdjur ska underlättas genom bidrag till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp och ersättning för förlorade tamdjur när angrepp sker. Skyddsjakt på rovdjur som orsakar skada är ett viktigt komplement, som allt eftersom rovdjursstammarna blir större kan tillåtas alltmer generöst.
 

Lokalt partikansli
Miljöpartiet de Gröna Boden
Hellgrensgatan 4
96134 BODEN

boden@mp.se