fbpx

Valmanifest 2022 – 26

Valmanifest 2022 – 2026 för MP Boden

<<< Länk till PPT fil >>>
<<< Länk till Word doc / HÖG KONTRAST >>>

Valmanifest Miljöpartiet i Boden 2022 – 2026

Klimat och miljö
Vi ska ha:

 • Ett samhälle med minskad klimatpåverkan, mer cirkulära flöden som återbruk, avfallsåtervinning mm.
 • En biologisk mångfald med varierade naturtyper och ett kalhyggesfritt skogsbruk.
 • Högre andel ekologisk mat i vår skola och äldreomsorg, gärna lokalproducerat.


All upphandling ska göras med mål att minska klimatavtrycket.

Skolan i Boden
Lyckad skolgång är bästa skyddsfaktorn till hälsa och arbete.

Genom att:

 • Stärka elevhälsan, tidiga insatser i skolan.
 • Ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra.
 • Ha nära till skolan i Boden och att lärmiljön ska vara anpassad efter varje elevs behov.
 • Öka bemanningen på skolbiblioteken, dessa är viktiga för lärandet.
 • Fler ska vilja bli och förbli lärare och vi tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan locka många.

Hållbar äldreomsorg
För oss är det viktigt att:

 • Ha en uppsökande verksamhet för alla personer över 80 år för att minska ensamhet.
 • Möjliggöra ett aktivt & stimulerande liv.
 • Boendemiljön ska utvecklas med gemensamma måltider, där personalen också deltar.
 • Årsrika som behöver hemtjänst ska ha rätt att ha samma personal i största möjliga mån. Omsorg är inte bara fysisk omsorg utan även psykisk, social och andlig hälsa.
 • Ha utbildad personal som erbjuds möjlighet till karriärvägar i omsorgen.


Kultur och idrott
Vi ska jobba för:

 • Ett rikt föreningsliv så att människor i alla åldrar ska kunna ta del av konst, kultur, idrott  och litteratur i hela Boden.
 • Att stödet till föreningslivet ska öka.
 • Att värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar.
 • Att utveckla uppmärkta tillgängliga vandringsleder, skoterleder och cykelbanor.
 • Efterlevnad av 1%-regeln om konstnärlig utsmyckning vid nybyggnationer och renoveringar.

Öka självförsörjningen
Boden ska öka sin självförsörjning gällande bla energi, livsmedel och hantverkskompetens.

Vi kan styra kommunens upphandlingar mot de lokala producenterna, genom att dela upp upphandlingarna i mindre bitar som gynnar lokala aktörer.

Vi arbetar för en stark och livskraftig landsbygd genom att stärka infrastrukturen och decentraliserad service.

Installera fler solcellsanläggningar på kommunala tak.

Attrahera fler miljöentreprenörer
Boden har ett gott företagsklimat och det kan bli ännu bättre.

Vi vill fortsätta utveckla Boden som ett Cleantech center.

Utveckla de gröna näringarna.

Färdiga detaljplaner som möjliggör byggstart direkt.

Mer återbruk och cirkulär ekonomi.

 • Fler klimatsmarta bostäder
  Uppmuntra trähusbyggande och installation av solceller och solvärmepaneler.
 • Bostadsområden som passar för livets olika skeenden.
 • Byggmaterialet ska vara miljöcertifierat.
 • Infrastrukturen till bostäderna ska möjliggöra kollektivtrafik, bra gång och cykelvägar etc.
 • Boende skall ha tillgång till laddstolpar.Jämställdhet & jämlikhet
Det är skillnad på jämlikhet och jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen, medan jämlikhet kan syfta på vilka grupper eller individer som helst.

Alla människor är lika mycket värda oavsett religion, kön, sexuell identitet, etnicitet, ålder eller funktionsvariationer. 

Stärka den psykiska hälsan i samhället.

Det förebyggande arbetet viktigt, kommunens förvaltningar i samverkan göra mycket.

Öppna en familjecentral i samverkan med regionen.

 • Utveckla kommunen
  Fler laddplatser för elfordon i hela kommunen.
 • Kommunen ger rådgivning till bostadsrättsföreningar för utbyggnad av elbilsladdare.
 • Infrastruktur för elflyg i kommunen.
 • Utveckla servicepunkterna på landsbygden med service mot fler myndigheter.
 • Odlingslotter som kommunen upplåter med möjlighet till stuga.

Trygghet
Trygghet för miljöpartiet innebär en trygghet i alla led och områden vi vill att jordens resurser ska räcka till kommande generationer.

Trygghet skapas genom att säkra en ekologisk hållbarhet med stabilt klimat och med bibehållandet av den biologiska mångfalden.

Öka självförsörjningsgraden genom att upphandla svenskt närproducerat och ekologiskt.

Ökad krisberedskap och minska importberoendet.

Särskilda satsningar på brottsförebyggande arbete i tidigt skede och i samverkan med andra myndigheter.

Tack för ert
intresse!